O úveroch

Spotrebiteľský úver

Spotrebiteľským úverom sa rozumie dočasné poskytnutie peňažných prostriedkov na základe zmluvy o spotrebiteľskom úvere vo forme odloženej platby, pôžičky alebo v inej právnej forme.

Môžete ho získa v banke alebo v nebankovej inštitúcii – napr. splátkovej spoločnosti.

Členenie spotrebiteľských úverov

podľa účelovosti

  • účelové úvery – konkrétny účel
  • bezúčelové úvery – klient môže použi na čo chce

podľa doby splatnosti

  • krátkodobé úvery – do jedného roka
  • strednodobé úvery – 2 – 5 rokov
  • dlhodobé úvery – 5 a viacej rokov

podľa typu výplat

  • hotovostné úvery – vyplatené v hotovosti
  • bezhotovostné úvery – zaslané na bankový účet

Samozrejme ešte existujú aj iné členenia, ktoré sa môžu medzi sebou navzájom kombinovať.

Ročná percentuálna miera nákladov (RPMN)

RPMN patrí medzi základné informácie, ktoré je veriteľ (banka alebo splátková spoločnosť) povinný poskytnúť spotrebiteľovi už pri ponuke spotrebiteľského úveru. RPMN musí by uvedená aj v zmluve o spotrebiteľskom úvere. Ak nie je RPMN uvedená v zmluve, spotrebiteľský úver sa považuje za bezúročný a bez poplatkov.
 

Zmluva o úvere musí by písomná!

Úverová zmluva
Zmluva o spotrebiteľskom úvere musí ma písomnú formu. Ak nemá písomnú formu a bola uzavretá len ústne, je neplatná.
Dôkladne sa oboznámte so zmluvou. Venujte pozornosť
všetkým častiam zmluvy (najmä tým, ktoré sú písané malým
písmom). Môžete výrazne ušetriť!